Chlorek potasu

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Sól potasowa granulowana 60% K2O jest nawozem przedsiewnym. Na glebach ciężkich, średnich i próchniczych zaleca się stosowanie późną jesienią. Na glebach lekkich wczesną wiosną. Nawóz stosuje się pod prawie wszystkie rośliny z wyjątkiem roślin wrażliwych na formę chlorkową np. tytoń, chmiel, rośliny jagodowe.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
  • zawartość K2O - min.60%
  • wilgotność - max.05%
  • granulacja: (1mm-4mm) - min.90%
ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU (podane parametry są ogólne, dla uzyskania lepszych wyników należy ustalić dawki indywidualne)
  • zboże - 150 kg/ha
  • rzepak - 170 kg/ha
  • ziemniaki - 230 kg/ha
  • buraki - 155 kg/ha
  • użytki zielone - 170 kg/ha

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU.

SÓL POTASOWA - powinna być przechowywana w czystym i suchym magazynie oraz należy ją zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych. Podczas transportu postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu tego rodzaju ładunków.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nawóz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia, może bya produktem szkodliwym w razie dostania sie do układu pokarmowego człowieka. W takim przypadku należy spowodować wymioty - wezwać lekarza. Przy zaprószeniu oczu należy przemyć oczy czystą wodą i zasięgnąć porady okulisty. Przy długotrwałym kontakcie z nawozem należy stosować rękawice ochronne, środki ochrony dróg oddechowych i oczu. W razie przypadkowego rozsypania nawozu, należy go zebrać z podłoża, a w razie potrzeby pozostałość zmyć dużą ilością wody.


UWAGA!
ŻRĄCY PRZY ZWILGOCENIU!