Siarczan amonu

INSTRUKCJA STOSOWANIA

SIARCZAN AMONU - jest typowym nawozem przedsiewnym o powolnym działaniu. Dzięki sorpcji w glebie nie ulega wypłukiwaniu, stanowiąc żródło azotu dla roślin przez dłuższy czas. Jest nawozem o odczynie lekko kwaśnym, nadającym się przede wszystkim na gleby o odczynie zasadowym lub obojętnym. Jest przydatny do nawożenia ziemniaków i kukurydzy. Nadaje się również pod inne rośliny takie jak żyto, owies a szczególnie tam gdzie wystepuje niedobór siarki.

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot (N) całkowity w formie amonowej - 21 % (m/m)

Siarczan chemiczny granulacja:
  • small: 1,2mm
  • medium: 1mm-3,35mm
  • large: 3,35mm
Siarczan koksowniczy

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU (podane parametry są ogólne, dla uzyskania lepszych wyników należy ustalić dawki indywidualnie)
  • żyto - 150 kg/ha
  • ziemniaki - 200 kg/ha do 300 kg/ha
  • rzepak ozimy - 150 kg/ha
  • użytki zielone - 300 kg/ha do 400 kg/ha

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU.

SIARCZAN AMONU - przechowywany powinien być w magazynach zadaszonych, pod wiatami lub w pryzmach zabezpieczonych przed przenikaniem wilgoci z podłoża i bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych. SIARCZAN AMONU - transportuje się luzem, transportem kołowym lub kolejowym z zachowaniem przepisów dotyczących przewozu tego rodzaju ładunków.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nawóz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia, może bya produktem szkodliwym w razie dostania sie do układu pokarmowego człowieka. W takim przypadku należy spowodować wymioty - wezwać lekarza. Przy zaprószeniu oczu należy przemyć oczy czystą wodą i zasięgnąć porady okulisty. Przy długotrwałym kontakcie z nawozem należy stosować rękawice ochronne, środki ochrony dróg oddechowych i oczu. W razie przypadkowego rozsypania nawozu, należy go zebrać z podłoża, a w razie potrzeby pozostałość zmyć dużą ilością wody.